Slider

ปาร์ค กูเอล (Park Guell)

ปาร์ค กูเอล (Park Guell)

ปาร์ค กูเอล (Park Guell) คือ สวนสาธารณะที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของสถาปนิกอันตอนี เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet) หรือที่รู้จักกันใน นาม เกาดี สถาปนิกชาวคาตาลัน ประเทศสเปน ที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวในแบบโมเดิร์นนิสโม (อาร์ตนูโว) read more